معاونین و مدیران

مهران بهمنی

معاونت مالی و اداری

یاسر زرد چقایی

مدیر اداری و منابع انسانی

علی اصغر عبدالرحیمیان

مدیر سرمایه گذاری

امیر باقی

مدیر مالی